Doen (of hebben) lesbiennes het beter? - My Sexual Health

Doen (of hebben) lesbiennes het beter?

Een inzichtelijk Portugees onderzoek richtte zich op een vraag die wellicht niet veel aandacht krijgt op het gebied van seksuele gezondheid van vrouwen – ervaren lesbiennes minder seksuele problemen of moeilijkheden op het gebied van intimiteit in vergelijking met hun heteroseksuele tegenhangers?

 

Dit onderzoek uit 2015 vormde de eerste vergelijking van zelfgerapporteerde seksuele problemen en de daarmee gepaard gaande stressniveaus tussen lesbiennes en heteroseksuele vrouwen, waardoor een alternatief perspectief werd geboden op een onderwerp dat gewoonlijk wordt onderzocht door de lens van heteroseksuele relaties.

Methoden

Gedurende een jaar onderzochten de onderzoekers de frequentie van seksuele problemen bij 390 lesbiennes en 1009 heteroseksuele vrouwen. Deelnemers vulden een online vragenlijst in die werd ontwikkeld door de onderzoeksauteurs om de ervaren seksuele problemen te beoordelen aan de hand van een 7-puntenschaal. De categorieën omvatten orgasmeproblemen, een gebrek aan seksueel verlangen, opwindingsproblemen en seksuele pijn. Voor elke zorg werd de vrouwen ook gevraagd om hun stressniveau in te schatten.

 

De deelnemers aan het onderzoek werden gezocht op LGBT+ fora, websites, sociale netwerken en universiteiten. De twee groepen werden gematcht op leeftijd, burgerlijke staat en opleidingsniveau, hoewel de heteroseksuele vrouwen aangaven gemiddeld langere relaties te hebben (4 jaar) in vergelijking met lesbiennes (2,6 jaar).

 

De deelnemers werd gevraagd naar hun seksuele geaardheid. Om de resultaten te vereenvoudigen, werden bepaalde oriëntaties of activiteiten (zoals biseksuele en panseksuele vrouwen) niet meegenomen. Het onderzoek omvatte ook alleen vrouwen die de afgelopen 6 maanden seksueel actief waren geweest om een beeld te krijgen van de problemen die gepaard gaan met seksuele activiteiten.

Wat vonden ze?

In de afgelopen 6 maanden waren de meest voorkomende zelfgerapporteerde problemen:

De onderzoekers vroegen vervolgens naar stress, d.w.z. of de deelnemers ongelukkig waren of zich zorgen maakten over deze problemen. Zodra de problemen werden gerelateerd aan stress, daalden de aantallen in beide groepen en meldden minder vrouwen problemen die hen matig tot veel stress bezorgden.

Wat waren de meest stressveroorzakende problemen?

Als we kijken naar de problemen die de meeste stress bij vrouwen veroorzaken, staat verlangen niet langer bovenaan. Seksuele pijn was daarentegen de meest gerapporteerde en stresserende seksuele klacht in beide groepen vrouwen. Als we echter kijken naar de problemen die matig of veel stress veroorzaakten, dan zien we dat er in beide groepen vrouwen minder seksuele problemen werden ervaren. Dat wil zeggen dat deze seksuele ‘problemen’ hen vaak niet veel zorgen baren.

Het onderzoek toont aan dat de lengte van de relatie ook een rol speelt, aangezien de hogere frequentie van seksuele problemen gerapporteerd door heteroseksuele vrouwen (vooral met betrekking tot opwinding, orgasmeproblemen en seksuele pijn) gedeeltelijk kan worden verklaard door het feit dat ze langere relaties hebben in vergelijking met lesbiennes. Dit strookt met een aantal andere onderzoeken die in het document worden genoemd (Hassanin 2010, Ishak 2010, Sidi 2007, Stulhofer 2005).

 

De onderzoeksresultaten toonden echter aan dat lesbiennes, zelfs na het corrigeren van de relatieduur, nog steeds een trend vertoonden van lagere percentages orgasmeproblemen en seksuele pijn. Dit kan verklaard worden door hun seksuele gedrag, dat minder gericht is op vaginale penetratie en meer op stimulatie die hun partner helpt een orgasme te bereiken.

 

Over het algemeen toonde het onderzoek aan dat beide groepen vrouwen verschillende antwoorden gaven over hun seksuele problemen wanneer ook andere factoren, zoals stress, in beschouwing werden genomen. Dit onderstreept het belang van het beoordelen van deze factoren tijdens klinische beoordeling en diagnose. Daarnaast kan een beter begrip van de redenen WAAROM sommige vrouwen meer stress ervaren dan anderen met betrekking tot seksuele problemen helpen bij het verbeteren van de manier waarop zorgverleners en programma’s kunnen worden gericht op het beter ondersteunen van vrouwen.

Beperkingen

Dit onderzoek had een aantal duidelijke beperkingen, zoals een demografische vertekening (voornamelijk jonge, hoogopgeleide deelnemers), een vereiste voor toegang tot internet (waardoor vrouwen zonder toegang werden uitgesloten) en een vertekening in de werving van lesbische deelnemers op basis van een gerichte wervingsstrategie via LGBT+-verenigingen.

 

Een andere keuze die moet worden opgemerkt is dat de uitsluiting van vrouwen die de afgelopen 6 maanden niet seksueel actief waren, kan hebben geleid tot een onderschatting van de onderzochte seksuele problemen. In het onderzoek werden de redenen voor seksuele inactiviteit niet onderzocht, waardoor de mogelijkheid open bleef dat sommige deelnemers zich onthielden vanwege bestaande seksuele problemen.

 

En tot slot waren de seksuele problemen die in het onderzoek werden gerapporteerd eerder zelf waargenomen dan gediagnosticeerd door medische professionals, wat betekent dat de resultaten niet volledig objectief zijn. Dit is echter een gebruikelijke manier om seksuele problemen te identificeren in soortgelijke onderzoeken.

Conclusies

Dit onderzoek toont aan dat zowel heteroseksuele als lesbische vrouwen te maken hebben met vergelijkbare seksuele problemen, maar met enkele genuanceerde verschillen. Wanneer er werd gecorrigeerd voor twee factoren – stress en relatieduur – bleek er geen statistisch groot verschil te bestaan tussen de groepen. De lagere gerapporteerde percentages van bepaalde seksuele problemen in de lesbische groep kunnen echter verklaard worden door verschillen in seksueel gedrag.

 

Deze bevindingen onderstrepen het belang van het beoordelen van stress en het voorzien van context tijdens klinische evaluaties, en nodigen uit tot nadenken over hoe zorgverleners heteroseksuele en homoseksuele vrouwen die te maken hebben met intieme uitdagingen beter kunnen ondersteunen.

Referentieartikel:

Peixoto MM and Nobre P (2015) Prevalence of sexual problems and associated distress among lesbian and heterosexual women. J Sex Marital Ther; 41(4): 427-39.